Verkoop- en leveringsvoorwaarden Instru-Labo B.V.

Artikel 1: Toepassing

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en/of andere werkzaamheden, zulks met uitsluiting van algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever wordt in deze voorwaarden aangeduid met “koper”.
 3. Door het verstrekken van een opdracht, aanvaardt koper onze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes en orders

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld.
 2. Aanbiedingen en toezeggingen van onze vertegenwoordigers, ons overig personeel of van door ons ingeschakelde tussenpersonen, verbinden ons slechts, indien en voorzover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Aflevering

 1. Overschrijding van overeengekomen levertijden levert geen wanprestatie onzerzijds op en geeft koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding – door hem of door derden geleden – te vorderen, tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden tot vergoeding van schaden tengevolge van overschrijving van overeengekomen levertijden.
 2. Voor wat betreft artikelen welke speciaal voor koper vervaardigd moeten worden, behouden wij ons het recht voor om tien procent meer of minder van het bestelde aantal te leveren.
 3. Wij hebben het recht om in gedeelten af te leveren.

Artikel 4: Reclames

 1. Klachten over hoeveelheden en over gebreken die bij aflevering door een normale zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten over gebreken, die bij levering niet voor een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden kenbaar gemaakt.
 3. Ieder recht van reclame vervalt, indien de genoemde termijnen niet in acht worden genomen; indien klachten niet schriftelijk worden kenbaar gemaakt; indien ons niet de gelegenheid wordt geboden klachten (ter plaatse) op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken; indien toepassing en gebruik van goederen, over welker kwaliteit of uitvoering wordt geklaagd, worden voortgezet en indien aflevering meer dan drie maanden tevoren heeft plaatsgevonden.
 4. Retourzendingen worden door ons uitsluitend geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
 5. Reclames geven koper nimmer het recht betaling van niet betwiste gedeelten van onze vordering op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schaden –waaronder ook begrepen gevolgschaden –, welke voor koper en/of derden ontstaan ten gevolge van ondeugdelijkheid van de goederen, indien en voorzover deze schaden niet worden gedekt door de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op schriftelijk verzoek van koper zijn wij bereid over omvang en voorwaarden van deze aansprakelijkheidsverzekering informaties te verschaffen.
 2. Koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de in lid 1 bedoelde schaden, welke niet door genoemde verzekering worden gedekt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige betaling blijven wij eigenaar van de door ons geleverde goederen.
 2. Indien de koper met de nakoming van enige verplichting in verzuim is, hebben wij het recht onze goederen te aller tijde terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden, onverminderd ons recht om van koper nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden netto binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij in onze schriftelijke orderbevestiging anders is vermeld.
 2. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden.
 3. Betaling heeft eerst dan plaatsgevonden, nadat wij bericht van bijschrijving op één van onze rekeningen hebben ontvangen.
 4. Indien koper niet binnen de termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij van dat tijdstip af twee procent rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke welke laatste op vijftien procent van het factuurbedrag worden gefixeerd, vallende op de inning en invordering van niet-tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8: Opschorting aflevering

 1. Indien koper met enige betaling in verzuim is, zijn wij niet verplicht (verder) af te leveren en kunnen wij de lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd de verplichting van koper om ons schadeloos te stellen.

Artikel 9: Afwijkingen

 1. Bedingen, welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als zij schriftelijk door ons zijn vastgelegd.
 2. Zulke bedingen, die afwijken van of in strijd zijn met enige bepaling van deze algemene voorwaarde, prevaleren.
 3. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten en op al onze leveringen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van onze algemene voorwaarden, van schriftelijke overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, facturen e.d. is de orginele en enig geldende.

Artikel 11: Depot

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op 1 juni 1983 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.
 
Search engine powered by ElasticSuite