Hexaan

Hexaan is een organische verbinding en de stof heeft als brutoformule C6H14. Bij kamertemperatuur komt de stof voor als een kleurloze en ontvlambare vloeistof. De stof wordt gewonnen uit aardolie en kent veel verschillende toepassingen in verschillende industrieën. Hexaan of n-hexaan valt binnen de stoffen alkanen en is een verzadigde koolwaterstof. N-hexaan is een belangrijk bestanddeel van benzine en is weinig reactief. De stof heeft een dichtheid van 0,6603 g/cm³, een smeltpunt van - 95 °C, een kookpunt van 69 °C en een vlampunt van -22 °C.

... Lees meer
13 producten
Sorteer op

Toepassingen van hexaan

Een kenmerkend gebruik van hexaan in laboratoriums is het verwijderen van olie- en vet verontreinigingen uit water en grond voor analyse. Doordat de stof niet gemakkelijk kan worden gescheiden, wordt het ook gebruikt voor reacties waarbij sterke basen betrokken zijn. 

Daarnaast worden hexanen ook gebruikt in diverse industrieën bij de formulering van lijmen van schoenen, lederen producten en dakbedekking. Ook worden hexanen gebruikt om bakolie uit zaden te halen, voor het reinigen en ontvetten en bij de productie van textiel.

In de chromatografie wordt hexaan toegepast als een apolair oplosmiddel. Bij preparatieve chromatografie kan de concentratie van een groot volume hexanen leiden tot een monster dat verontreinigd is door alkanen. Dit leidt tot het verkrijgen van een vaste verbinding. 

Hexaan formule

Wat zijn de gevaren en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van hexaan?

Hexaan is een gevaarlijke stof, voornamelijk op lange termijn. De acute toxiciteit is relatief laag. De damp van hexaan kan een narcotische werking hebben. Wanneer een hoge concentratie hexaan wordt geïnhaleerd kan dit leiden tot slapeloosheid, hoofdpijn en overgeven. Voor uw eigen veiligheid wordt het aanbevolen om met adembescherming te werken en andere veiligheidsmiddelen zoals lichaamsbescherming, oogbescherming en beschermende handschoenen

Hexaan kan dus schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Enkele van de gevaren zijn:

Brandgevaar

Hexaan is een ontvlambare vloeistof en kan gemakkelijk brand en explosies veroorzaken. Het is belangrijk om het gebruik van open vlammen en vonken in de buurt van hexaan te vermijden.

Gezondheidsrisico's

Langdurige blootstelling aan hexaan kan leiden tot neurologische aandoeningen, irritatie van de luchtwegen en huidirirritatie. Het dragen van geschikte beschermende kleding en het werken in goed geventileerde ruimtes is aanbevolen.

Milieueffecten

Hexaan kan schadelijk zijn voor waterorganismen en kan bijdragen aan luchtverontreiniging. Het is belangrijk om de emissies van hexaan in het milieu te beperken en te zorgen voor een verantwoorde opslag en verwijdering.

Hexaan bij InstruLabo

Bij InstruLabo vindt u alle benodigdheden voor in het laboratorium. Dit varieert van een ruim assortiment aan chemicaliën, tot diverse pompen en ook voldoende bescherming en veiligheidsmiddelen die het werk een stuk veiliger maken. In ons ruime assortiment aan laboratoriumartikelen vindt u ook hexaan. Deze vindt u bij ons in verschillende soorten en hoeveelheden van verschillende merken. Bekijk de volledige collectie om te zien welke opties we allemaal hebben.

Hoe wordt hexaan op een veilige manier opgeslagen en afgevoerd?

Om hexaan veilig op te slaan en af te voeren, moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:

Opslag

Bewaar hexaan in goed gesloten, ondoorzichtige en goedgekeurde containers op een koele, droge en goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen, open vlammen en ontstekingsbronnen. Vermijd direct zonlicht en zorg ervoor dat de opslagplaats voldoet aan de lokale voorschriften en wetgeving.

Hantering

Draag altijd geschikte beschermende kleding, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van hexaan. Werk in goed geventileerde ruimtes en vermijd contact met de huid, ogen en ademhalingswegen. In geval van morsen, absorbeer het gemorste materiaal met een inert absorptiemiddel en plaats het in een geschikte afvalcontainer.

Afvoer

Volg de lokale en nationale voorschriften voor het afvoeren van hexaan en hexaanhoudend afval. Afhankelijk van de regelgeving kan dit de behandeling door een erkend afvalverwerkingsbedrijf of de verbranding in een speciale verbrandingsinstallatie omvatten.

De drie belangrijkste punten voor de veilige opslag en afvoer van hexaan zijn:

  • Sla hexaan op in goed gesloten, ondoorzichtige en goedgekeurde containers op een koele, droge en goed geventileerde plaats.
  • Draag geschikte beschermende kleding en werk in goed geventileerde ruimtes bij het hanteren van hexaan.
  • Volg de lokale en nationale voorschriften voor het afvoeren van hexaan en hexaanhoudend afval.

Hexaan kopen 

Heeft u interesse in het hexaan van InstruLabo of in één van onze andere producten? Neem indien u nog twijfelt of vragen heeft over één van onze producten zeker even contact met ons op! Bij InstruLabo hebben we professionele adviseurs die u graag persoonlijk verder helpen bij het vinden van de juiste laboratoriumartikelen. 

Search engine powered by ElasticSuite